Factuurvoorwaarden

Factuurvoorwaarden

• Bij akkoord gaan van de offerte, gaat u automatisch akkoord met de factuurvoorwaarden.
• Onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij in offerte anders bepaald.
• Elke betwisting moet binnen de 5 werkdagen na de verzending van de factuur volgens factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn is ongegrond.
• Bij niet-betaling op de voornoemde vervaldag, geeft onze factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling noch aanmaning recht op een verwijlintrest van 1,5% per maand tot op de datum van de volledige vergoeding.
• Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van 7 dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling, zal ons, voor administratieve kosten, veroorzaakt door wanbetaling, een forfaitaire en herleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 15% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van vernoemde termijn zulks met een minimum van 75 Euro. De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de hierboven verwijlintresten te betalen.
• MDMproductions is niet verantwoordelijk voor het controleren en het aangeven de auteursrechten. De klant is hier de complete eindverantwoordelijke.
• Alle producten die gemaakt worden door MDMproductions blijven in het bezit van MDMproductions. Dit volgens het principe van het vaderschapsrecht. Wijzigingen aan een bepaald product, kunnen enkel maar gebeuren mits toestemming van MDMproductions. Bij het uitblijven van betaling blijft de gehele av-productie eigendom van MDMproductions.
• Indien bij de plaatsing of afhaling geen opmerkingen worden geformuleerd door de huurder, aanvaardt deze de goederen in goede staat te hebben ontvangen.
• Bij annulatie van de overeenkomst is de helft van de verhuurprijs verschuldigd. De overeenkomst kan niet meer geannuleerd worden uiterlijk 1 week voor de aanvang van de overeenkomst en wordt dan ook het volledige bedrag aangerekend.
• De huurder behoudt het toezicht op de werf bij levering, opbouw en afbraak en staat in voor de naleving van de gangbare veiligheidsvoorschriften. De huurder zorgt ervoor dat zijn vrijwillige medewerkers voorzien zijn van de nodige bescherming conform de veiligheidsvoorschriften en dat deze personen zijn verzekerd. Deze personen werken onder gezag, leiding en toezicht van de huurder die verklaart af te zien van ieder verhaal van verhuurder.
• De huurder zal bij de opbouw aanwezig zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te duiden.
• De huurder staat in voor de bewaking en onderhoud van de gehuurde goederen. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de verhuurde goederen of gelijk welke verliezen van de verhuurde goederen, door gelijk wie of gelijk wat veroorzaakt, met inbegrip van deze veroorzaakt door brand of overmacht. De huurder verklaart een brandverzekering af te sluiten voor de gehuurde goederen. Beschadiging en/of verdwenen goederen worden aan de huurder gefactureerd tegen de kostprijs. De huurder dient aanwezig te zijn bij de afbouw en ophaling zodat een ontegensprekelijke staat aangaande beschadiging en verliezen kan worden opgemaakt. Bij afwezigheid van de huurder zal de eenzijdige staat van beschadiging en verliezen door de verhuurder opgemaakt de huurder binden.
• De huurder verklaart een verzekering te nemen tegen burgerlijke aansprakelijkheid.
• De huurder, werkgever, klant, is verplicht non-alcoholische maaltijd te voorzien voor de crew, dit warm en koud. Vanaf een werkdag van meer dan 6u moet er een gezonde maaltijd worden voorzien. Indien de werkdag meer dan 8u is, moet er min 1 gezonde warme maaltijd en 1 gezonde koude maaltijd worden voorzien. Dit telkens voor ieder crew lid. Indien dit niet kan worden voorzien zal hier een forfaitair bedrag worden voor gefactureerd (werkdag 6u 15 euro; werkdag 8u 25 euro). De huurder, werkgever, klant kan de kosten voor maaltijden niet in mindering brengen van de factuur of facturen aan MDMproductions.
• De persoonsgegevens, meegedeeld door de betrokkene zelf of rechtmatig ontvangen door MDMproductions, de ondernemingen die ermee in verbinding staan of derden, kunnen door MDMproductions worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand, de klantenservice, het beheer van de commerciële relatie. MDM productions met adres  op de Toekomststraat 59 bus 0.01 te Brugge is verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De meegedeelde persoonsgegevens kunnen door MDM productions verwerkt worden met het oog op direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, profilering, koppeling van gegevens, MDM productions sociale of culturele activiteiten, …), om zijn kennis van de klanten en prospects te verbeteren en om deze laatste op de hoogte te brengen van zijn activiteiten, producten en diensten. Om een optimale service te verlenen in verband met direct marketing, kunnen deze persoonsgegevens worden meegedeeld aan ondernemingen en/of aan personen in hun hoedanigheid van onderaannemers of dienstverleners ten gunste van MDM productions.

Alle gegevens zullen met de grootst mogelijke discretie worden behandeld.

De betrokken persoon kan kennis nemen van zijn gegevens, ze laten rechtzetten en zich kosteloos verzetten tegen de verwerking ervan met het oog op direct marketing. Hiertoe dient hij een gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar MDM productions, Toekomststraat 59 bus 0.01 te Brugge. Hij kan er ook meer informatie bekomen.
• MDMproductions behoudt het eigendom van verkochte producties/goederen tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en intresten.
• Enkel rechtsmachten te Brugge, België zijn bevoegd.